خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18337   بروزرسانی: 10-09-1398

Seifpanahi Shabani Jabar

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعه‌ی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده‌ی تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی 
[   خلاصه طرح] 
همكارمهر 1390اسفند  1390کاربردیدانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهراندانشگاه تهران
بررسی و مقایسه وضعیت بهره وری اماکن ورزشی خصوصی و دولتی استان آذربایجان شرقی 
[   خلاصه طرح] 
همكارفروردين 1391خرداد  1392کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان آذربایجان شرقی 
[   خلاصه طرح] 
همكارفروردين 1391خرداد  1392کاربردیدانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزدانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز