خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17229   بروزرسانی: 20-09-1397

Seifpanahi Shabani Jabar

مبین حاجی حسنی، جبار سیف پناهی شعبانی
مقایسه استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان پسر تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه زنجان
The Compare stress, anxiety and depression between physical education and non physical education male students of Zanjan University
چکيده


دانشجویان آینده سازان جوامع بوده و امروزه به دلیل نقش مهمی که در اداره آینده کشور به عهده دارند، یکی از قشرهای مهم جامعه به حساب می آیند. اهمیت این نقش در این است که دانشجویان نه تنها بخش اصلی متخصصان زمینه های گوناگون علمی، فنی و هنری هرکشوری را تشکیل می دهند، بلکه همچنین این گروه مدیران اصلی در اداره آینده هر کشور و رهبر سایر اقشار جامعه درهدایت به سمت کمال و هدف کشور می باشند. ازسوی دیگر بخشی از دانشجویان در آینده عهده در آموزش و پرورش نسل های بعد از خود خواهند بود و از این طریق به طور غیر مستقیم در کمال نسل های بعدی جامعه نیز دخالت خواهند داشت و درکشور ما به دلیل جوان بودن جمعیت اهمیت آنها را دو چندان می کند