خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16985   بروزرسانی: 20-09-1397

Seifpanahi Shabani Jabar

Jabar Seifpanahi Shabani, Mobin Haji Hasani
Identifying and Analyzing the Effective Factors in Promoting the National Teams of the Islamic Republic of Iran
شناسایی و تحلیل عوامل اثر گذار در ارتقای تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران
چکيده


هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل اثر گذار در ارتقای تیم های ملی ایران بود. روش انجام این پژوهش آمیخته بود و اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، مربیان و بازیکنان تیم های ملی ایران و همچنین اساتید دانشگاهی حوزه علوم ورزشی بود. نمونه گیری در مرحله مصاحبه هدفمند بود و 12 مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام شد. در مرحله توزیع پرسشنامه، 384 نفر از فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب شدند. عوامل تاثیر گذار در ارتقای تیم های ملی بعد از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با متخصصان شناسایی شد. در نهایت این عوامل در قالب پرسشنامه درآمد و پس از تایید روایی توسط 12 نفر از متخصصان و پایای آن بوسیله آزمون آلفای کرونباخ  با ضریب پایایی 94/0 در بین نمونه آماری پژوهش توزیع شد تا میزان اهمیت این عوامل در ارتقای تیم های ملی مشخص شود. در مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان 20 عامل تاثیر گذار در ارتقای تیم های ملی شناسایی شد. تحلیل داد های حاصل از پرسشنامه بوسیله آزمون دو جمله ای نشادن داد از این 20 عامل، میزان تاثیر گذاری 16 عامل به طور معناداری بالاتر از متوسط می باشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارتقای تیم های ملی به ترتیب استعدادیابی، تیم های پایه، منابع مالی، مربیان، تسهیلات و تجهیزات، مسابقات تدارکاتی و ثبات مدیریت می باشد. برنامه ریزی بر روی عوامل تبیین شده می تواند به ارتقای تیم های ملی کمک نماید.