خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10207   بروزرسانی: 06-10-1399

Mohsen Amiri
محسن امیری
استادیار

پست الکترونيکی
amiri      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/amiri-mohsen

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4479

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، اتاق 233 کدپستی 38791-45371