خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10614   بروزرسانی: 12-09-1400

Mohsen Amiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی مرضی کودک، اختلال های یادگیری و روانشناسی تحولی