خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21554   بروزرسانی: 18-10-1399

Ramin Doostmohammadi

Publications in Journals

داخلي-ISC13.  مرتضی گراوند، رامین دوست محمدی
بررسی تأثیر اجزاي تشکیل دهنده پرکننده هاي خمیري حاصل از باطله هاي معدنی بر رفتار مکانیکی و رئولوژیکی آن
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن دوره 15 شماره 48 (1399صفحات 72-85. 
International ISI12.  Doostmohammadi, R., Olfati, M., Ghasemian, F.,
Mining pollution control using biogrouting
Journal of Mining Science Vol. 53 Issue 2 (2017PP. 367-376. 
داخلي-ISC11.  جاسم هاشمی طلب، رامین دوست محمدی
بررسی اندرکنش تونل های دوقلو و شمع های مجاور
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره 6 (1396صفحات 37-47. 
International-ISI10.  Doostmohammadi, R.,
Investigation of swelling pressure of weak rock in vicinity of support systems
Journal of Mining Science (2016P. 24 DOI: 2. 
International-ISI9.  Taherkhani, H., Doostmohammadi, R.,
Transportation Costs: A Tool for Evaluating the Effect of Rock Mass Mechanical Parameters on Blasting Results in Open Pit Mining
Journal of Mining Science Issue 730 (2015P. 742 DOI: 1. 
International-ISI8.  Taherkhani, H. Doostmohammadi, R.,
Investigation of geotechnical parameters effect on open pit mining operation cost (case study: Angouran Mine)
Archives of Mining Sciences Issue 169 (2016P. 182 DOI: 1. 
National7.  دوست محمدي، ر.، موسوي، م.،
پیش بینی تنش القایی در پوشش بتنی سنگهای مستعد تورم با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی نرو- فازی
روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن و مواد دوره 1 (1389) . 
International-ISI6.  Doostmohammadi, R., Mutschler, Th., Osan, C.,
Modeling the complex and long term swelling behavior of argillaceous rocks.
Mining Science and Technology Vol. 21 (2011PP. 655-659. 
International-ISI5.  Massinaei, M., Doostmohammadi, R.,
Modeling of bubble surface area flux in an industrial rougher column using artificial neural network and statistical techniques.
Minerals Engineering Vol. 23 (2010PP. 83-90. 
International-ISI4.  Doostmohammadi, R., Moosavi, M., Mutschler, Th., Osan, C.,
Influence of cyclic wetting and drying on swelling behavior of mudstone in south west of Iran.
Environmental Geology Vol. 58 (2008PP. 999-1009. 
International-ISI3.  Doostmohammadi, R., Moosavi, M., Araabi, B.N.,
Modelling time dependent swelling potential of mudrock using laboratory tests and artificial neural network.
Mining Technology Vol. 117 (2008PP. 32-41. 
International-ISI2.  Doostmohammadi, R., Moosavi, M., Araabi, B.N.,
A General Model for Determining the Cyclic Swell-Shrink Behavior of  Argillaceous Rocks.
Applied Clay Science Vol. 42 (2008PP. 81-89. 
International-ISI1.  Moosavi, M., Yazdanpanah, M.J., Doostmohammadi, R.,
Modeling the cyclic swelling pressure of mudstone using artificial neural network
Engineering Geology Vol. 87 (2006PP. 178-194. 


Presentations in Seminars & Congress


International 31. شیدا پرویزی، رامین دوست محمدی
بررسی امکان تثبیت زیستی خاکهای باطله حاصل از فرآوری معدن سرب و رو ی انگوران  

اولین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 10 آذر 1397.  
International 30. امیررضا کاوندی، رامین دوست محمدی
بررسی تاثیر کلسیم کلرید بر رفتار تورمی مارن رسی سد مرآش زنجان

اولین کنفرانس معدن کاری و صنایع معدنی سبز ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 10 آذر 1397.  
National 29. شیدا پرویزی، رامین دوست محمدی، فروزان قاسمیان رودسری
بررسی تاثیر شرایط محیطی در رسوب کربنات کلسیم جهت تولید دوغاب زیستی

36 امین گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین


سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 اسفند 1396.  
National 28. امیررضا کاوندی، رامین دوست محمدی
  بررسی تاثیر سدیم کلرید بر فشار تورمی مارنهای رسی سد مرآش بررسی تاثیر سدیم کلرید بر فشار تورمی مارنهای رسی سد مرآش

گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین


سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 اسفند 1396.  
National 27.  مسعود شاویسی، رامین دوست محمدی، محسن عبدالملکی
بررسی واکنش سه بعدی ساختار پوشش سگمنتال تونل با استفاده از روش تحلیلی و عددی
Investigation the three dimensional structure of tunnel segmental support system using analytical and numerical methods
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت
دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران, 31 شهريور 1395.  
National 26.  پ.نامداری، ر.دوست محمدی، آ. رفاهی
بررسی تاثیر کاهش پارامترهای مقاومتی بر روی پایداری تونل های کم عمق در توده سنگ های مختلف
نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
موسسه آموزش عالی خاوران, مشهد-ایزان, 27 آذر 1393.  
International 25.  M. Zangooei, R. Doostmohammadi, B. Kargar
Stability analysis of the haulage drift in angouran sublevel stopping mine (Iran)
13th International conference on resource repreducing, low waste and environmental technologies for exploitation of mineral resources
Georgian Technical University, Teblisi-Georgia, 15 - 20 September 2015.  
International 24.  M. Pashazade, R.Doostmohammadi
Prediction the rock failure angle using genetic algorithm
13 th Interntional conference on resources reproducing, low waste and environmental technologies for exploitation of mineral resources
Georgian Technical University, Teblisi-Georgia, 15 - 20 September 2014.  
International 23.  Doostmohammadi, R.,
INVESTIGATION OF SWELLING PRESSURE OF MARLSTONE (CASE STUDY: MARASH DAM AREA)
The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering
University of Zanjan, Zanjan-Iran, 16 - 20 September 2013.  
International 22.  Pashazade, M., Moradkhani, D., Doostmohammadi, R.,
PREDICTION OF ACID MINE DRAINAGE AND HEAVY METALS CONTAMINATION (CASE STUDY: LEACHING FILTERCAKE OF ANGOURAN MIXED SULFIDE-OXIDE ORE) 
The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering
University of Zanjan, Zanjan-Iran, 16 - 20 September 2013.  
International 21.  Faghih Jooibari, H., Doostmohammadi, R., Samimi namin, F.,
FINAL PIT DESIGN STUDY WITH REGARD TO ENVIRONMENTAL COSTS OF OPEN-PIT MINING METHOD
The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering
University of Zanjan, Zanjan-Iran, 16 - 20 September 2013.  
International 20.  Taherkhani, H., Doostmohammadi, R.,
CLASSIFICATION OF ANGOURAN ROCK MASS FROM BLASTABILITY VIEW
The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering
University of Zanjan, Zanjan-Iran, 16 - 20 September 2013.  
International 19.  Jabbari, S., Doostmohammadi, R.,
AN OVERVIEW OF GLOBAL ZINC MARKET AND ZINC PRICE FORE CASTING
The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering
University of Zanjan, Zanjan-Iran, 16 - 20 September 2013.  
National 18. Doostmohammadi, R.,
Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System Applications in Geotechnical Engineering.
2nd National Dam Construction Symposium
Zanjan, Iran, (2010).  
National 17. Doostmohammadi, R.,
A Review on Prediction of Slope Stability using Back Propagation Neural network.
2nd National Dam Construction Symposium
Zanjan, Iran, (2010).  
National 16. دوست محمدي، ر.، موسوي، م.،
تعيين فشار تابع زمان زمين هاي سست و ضعيف با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي نرو-فازي،
سومين کنفرانس مهندسي معدن ايران
(1388)  
National 15. دوست محمدي، ر.، موسوي، م.،
رفتار تورمي سنگهاي آرژليتي و تاثير آن بر سازه‌هاي مرتبط با سدسازي،
اولين همايش ملي سدسازي
(1387)  
National 14. صادق بيگي، م.، دوست محمدي، ر.، فضلي خاني ت.،
زهابهاي اسيدي معدن و هزينه هاي آن ضمن ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي معدني،
بيست و يکمين گردهمايي علوم زمين
(1381)  
National 13. دوست محمدي، ر.، مسعودي، ر.، هاشمي، م.،
طراحي پوشش بتني تونل انتقال آب چشمه لنگان،
بيست و يکمين گردهمايي علوم زمين
(1381)  
National 12. دوست محمدي، ر.، صادق بيگي، م.، آهنگ، ق.،
بهينه سازي و مقايسه الگوي چالزني و آتشباري معادن سنگ آهک سيمان تهران، سيمان شمال، سيمان خوزستان(آبيک) و سيمان مازندران
اولين کنفرانس حفاري
(1382)  
National 11. صادق بيگي، م.، صيادي، ا.، دوست محمدي، ر
برآورد مقدماتي ذخيره کانسار طلاي چشمه زرد
بيستمين گردهمايي علوم زمين،
(1380)  
National 10. صيادي، ا.، گنجي، س. م.، دوست محمدي، ر.، صادق بيگي، م.،
مطالعات پيش امکانسنجي کارخانه فرآوري کانسنگ اکسيده کانسار طلاي ارغش (چشمه زرد)
بيستمين گردهمايي علوم زمين
(1380)  
National 9. جعفري، ا.، دوست محمدي، ر
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونلهاي انحراف آب سد گتوند عليا
بيستمين گردهمايي علوم زمين.
(1380)  
International 8. Doostmohammadi, R.,
Determining safety factor of rock plane slides using artificial neural network
3rd International Conference on Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation
Semarang, Indonesia, (2011).  
International 7. Doostmohammadi, R., Moosavi, M., Mutschler, Th.,
A method for controlling swell of weak rocks in the vicinity of underground excavations.
3rd International Conference on Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation
Semarang, Indonesia, (2011).  
International 6. Doostmohammadi, R., Moosavi, M.,
Prediction of the time dependent in-situ pressure of soft rock using multiple regression approach, artificial neural network, and adaptive network-fuzzy inference system.
5th International Symposium on In-Situ Rock Stress
Beijing, China, (2010).  
International 5. Massinaei, M.,  Doostmohammadi, R., Aryafar, A., 
2010. Collection rate constant modeling in a full-scale flotation.
10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference,
Varna, Bulgaria, (2010).  
National 4. Doostmohammadi, R., Moosavi, M.,
Swelling of Weak Rocks, Effective Parameters and Controlling Methods.
5th International Asian Rock Mechanics Symposium
Tehran, Iran, (2008).  
International 3. Doostmohammadi, R., Moosavi, M.,
A Multiple Regression Approach to Predict Cyclic Swelling Pressure of Mudrock.
International conference of clays and clay minerals.
Pushchino, Russia, (2006).  
International 2. Doostmohammadi, R., Moosavi, M., Mutschler, Th., Osan, C.,
Swelling Pressure of Mudstone under Cyclic Wetting and Drying.
International conference of Rock Mechanics.
Lisbon. Portugal, (2007)  
International 1. Moosavi, M., Doostmohammadi, R.,
Using Artificial Neural Networks to Predict Pressure-Deformation of Solids with Flat Jacks.
4th International Asian Rock Mechanics Symposium.
Singapore, (2006).