خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21554   بروزرسانی: 18-10-1399

Ramin Doostmohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تونلسازی2. آزمایشهای صحرایی3. ابزاربندی و مونیتورینگ4. 5. کاربرد کامپیوتر در معادن6. ژئوتکنیک7. مکانیک سنگ