خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13660   بروزرسانی: 24-09-1392

Hossein Ali Hasaniha


Presentations in Seminars & Congress


International 2.  Hasaniha Hossein Ali
Sub Surface Drip Irrigation System
The Third International Scientific Conference of Iranian Academics In Turkey
انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه, Ankara-Turkey, 15 February 2013.  [Abstract  ]
International 1.  Hasaniha, Hossein Ali 
Sub Surface Drip Irrigation System.
سومین کنفرانس دانش آموختگان ترکیه
رایزنی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه , Ankara-Turkey, 15 February 2013.  [Abstract  ]