خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13660   بروزرسانی: 24-09-1392

Hossein Ali Hasaniha

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مبانی حفظ احیا توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی2. هوا و اقلیم شناسی3. آبیاری4. حفاظت آب و خاک5. فیزیک خاک پیشرفته6. هیدرولوژی مهندسی7. هیدرولوژی آبهای سطحی8. طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار