خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13660   بروزرسانی: 24-09-1392

Hossein Ali Hasaniha

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
2. بررسی قطره چکان های آبیاری قطرهای در مزرعه دانشگاه زنجان ( مشترک ).   مجري   کاربردیدانشگاه زنجان
1. بررسی خشکسالی و مدیریت منابع آب در استان زنجان.   مجري   کاربردیمدیریت و برنامه ریزی کشور