خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16546   بروزرسانی: 23-04-1398

Elahe VatanKhah

Publications in Journals

داخلي-ISC16.  ستاره امانی فر، الهه وطن خواه، زهره طغرانگار، سمیه اکبری واحد
تأثیر قارچ شبه میکوریز Priformospora indica بر برخی پاسخ­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه یونجه (  Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبی
The effect of Piriformospora indica, like mycorrhizal fungi, on some physiological and biochemical of Medicago sativa L. under drought stress
دانش آب و خاک  در دست چاپ 1397.  
داخلي-ISC15.  ستاره امانی فر، زینب حاجیلو، الهه وطن خواه، الهام ملک زاده
تأثیر کاربرد متیل جاسمونات بر کارایی همزیستی Rhizophagus intraradidices در گیاه یونجه تحت تنش کم آبی
The effect of methyl jasmonate application on Rhizophagus intraradices symbiosis efficiency in alfalfa plant under water deficit stress
مدیریت خاک و تولید پایدار دوره 9 شماره 1 (1398صفحات 23-43. 
International ISC14.  Leyla Jafari, Maryam Khoshsokhan-Mozaffar, Elaheh Vatankhah
Induction of Oxidative Stress and Anatomical Changes by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Medicago sativa L.
Journal of Chemical Health Risks Vol. 8 Issue 1 (2018PP. 51-63. 
National-ISC13.  رقیه نظریان سیرزار، الهه وطن خواه، ستاره امانی فر، مهناز وفادار
اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت سطوح مختلف شوری
Effects of methyl jasmonate on some physiological and biochemical responses of Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) under salinity stress
فرایند و کارکرد گیاهی (1396صفحه 15. 
داخلي-ISC12.  مهناز وفادار، زینب قادری حبیب، الهه وطن خواه
تأثیر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه بنگ دانه (Hyoscyamus reticulatus L.).
Effect of salt stress on some physiological and biochemical aspects of Henbane (Hyoscyamus reticulatus L.)
فرایند و کارکرد گیاهی (1396صفحه 15. 
International-ISI11.  Karamzadeh, L., Jafarian, V. and Vatankhah, E
Ecological and phytochemical attributes of endemic Ferula gummosa Boiss. at vegetative and generative stages.
Turkish Journal of Biochemistry (2017P. 23 DOI: 2. 
International ISI & ISC10.  Akhbari, M., Tavakoli, S., Hosseinizadeh, S.M., Vatankhah, E., Hadjiakhoondi, A. and Vazirian, M.
Variation in chemical components and biological activity of Pterocarya fraxinifolia Lam. Stems at different developmental stages
Research Journal of pharmacognosy  Accepted 2017.  
داخلي-ISC9.  مهناز وفادار، مهری محسن پور، حسین میقانی، الهه وطن خواه
بررسی تأثیر شرایط محیطی بر میزان و ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی گیاه پونه آبی، Mentha aquatica L. از رویشگاه های مختلف استان مازندران
The impact of the environmental factors on yield and chemical compositions of essential oil of water mint, Mentha aquatica L. from different habitats of Mazandaran province
مجله پژوهش های گیاهی  در دست چاپ 1396.  
National-ISC8.  الهه وطن خواه، بهناز کلانتری، بابک عندلیبی
اثر متیل جاسمونات و تنش شوری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
Effects of methyl jasmonate and salt stress on physiological and phytochemical characteristics of peppermint (Mentha piperita L.)
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران  در دست چاپ 1396.  
National7.  لیلا کرمزاده، وهب جعفریان، الهه وطن خواه، علی عمارلو
مطالعه مولکولی و اکوفیزیولوژی گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa).
Molecular and ecophysiological study of Ferula gummosa L.
فصلنامه زیست فناوری گیاهان دارویی  در دست چاپ 1394.  
National-ISC6.  الهه وطن خواه، بهناز کلانتری، بابک عندلیبی
اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری
Effect of methyl jasmonate on some physiological and biochemical responses of peppermint (Mentha piperita L.) under salt stress
فرآیند و کارکرد گیاهی شماره 157 (1395صفحات 171-15. 
International-ISI5.  Elahe Vatankhah, Vahid Niknam and Hassan Ebrahimzadeh
Study of histological and biochemical aspects of Crocus sativus L. during in vitro root and shoot organogenesis.
Biologia Plantarum  Accepted 2013.  
International-ISI4.  Nasrin Motamed, Hassan Ebrahimzadeh and Elahe Vatankhah
Changes of soluble proteins, peroxidase and polyphenol oxidase in leaves and buds of rippening olive
Journal of Food Biochemistry Issue 703 (2007PP. 713-23 DOI: 1. 
National-ISC3.  الهه وطن خواه، نسرین معتمد و حسن ابراهیم زاده
بررسی تغييرات پروتئينهاي برگ و جوانه در طی مراحل رسيدن ميوه در رقم زرد زيتون در سال بارور
Comparative analysis of proteins in leave and bud of olive (Olea europaea L. cv. zard) during fruit ripening in on year
پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی دوره 74 (1386صفحات 161-164.  [Abstract ]
International-ISI2.  Golandam Sharifi, Hassan Ebrahimzadeh, Behzad Ghareyazie, Javad Gharechahi and Elaheh Vatankhah
Identification of differentially accumulated proteins associated with embryogenic and nonembryogenic calli in saffron (Crocus sativus L.)
Proteome Science  Accepted 2012.   [Abstract ]
International-ISI1.  E. VATANKHAH, V. NIKNAM* and H. EBRAHIMZADEH
Activity of antioxidant enzyme during in vitro organogenesis in Crocus sativus
BIOLOGIA PLANTARUM  Accepted 2009.   [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 33. زینب حاجیلو، ستاره امانی فر، الهه وطن خواه
اثر متیل جاسمونات و همزیستی ­میکوریز آربوسکولار بر محتوای رنگیزه ­های فتوسنتزی در گیاه یونجه تحت تنش کم ­آبی
Effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis and methyl jasmonate on photosynthetic pigments content under water deficit stress

20th National & 8th International Congress of Biology


انجمن زیست شناسی ایران, مراغه-ایران, 31 مرداد - 2 شهريور 1397.  
International 32. رقیه نظریان سیرزار، الهه وطن خواه، ستاره امانی فر، مهناز وفادار
بررسی محتوای گلیسیریزین گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری
Evaluation of glycyrrhizin content of licorice under salt stress

20th National & 8th International Congress of Biology


انجمن زیست شناسی ایران, مراغه-ایران, 31 مرداد - 2 شهريور 1397.  
National 31.  آفاق حسینی  معصوم، مریم جریته2، الهه وطن خواه ، مهناز وفادار
بهینه سازی کشت بافت گیاه انسولین Costus pictus D.Don
Optimization of tissue culture protocol of Insulin plant (Costus pictus D.Don)
پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
انجمن فیزیولوژی گیاهی و دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 8 - 9 شهريور 1396.  
National 30.  الهه وطن خواه ، سمیه اکبري واحد، ستاره امانی فر، زهره طغرا نگار
تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی پاسخ های بیوشیمیایی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش خشکی
Effect of endophytic fungus, Piriformospora indica, on biochemical responses of Medicago sativa L. under drought stress
پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
انجمن فیزیولوژی گیاهی و دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 8 - 9 شهريور 1396.  
National 29.  الهه وطن خواه، سمیه اکبری واحد، ستاره امانی فر، زهره طغرانگار
ثر قارچ شبه میکوریزی Piriformospora indica بر محتوای برخی عناصر معدنی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبی
The effect of Piriformospora indica, like mycorrhizal fungi, on mineral elements content of Medicago sativa L. under drought stress
پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
انجمن فیزیولوژی گیاهی و دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 8 - 9 شهريور 1396.  
National 28.  مهناز وفادار، مهری محسن پور، الهه وطن خواه
تغییرات محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و قندهای محلول در گیاه پونه آبی در رویشگاه های مختلف
Changes of photosynthetic pigments and soluble sugars content of water mint in different habitats
سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 21 ارديبهشت 1396.  
National 27.  سمیه اکبری واحد  ، الهه وطن خواه ، ستاره امانی فر، زهره طغرانگار
تاثیر قارچ Piriformospora indica بر برخی پارامترهای رشدی و غلظت آهن و روی گیاه یونجه طی تنش خشکی
The Effect of Piriformospora indica on Growth and Fe and Zn Concentration in Medicago sativa L. under Drought Stress
سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 21 ارديبهشت 1396.  
National 26.  رقیه نظریان سیرزار، الهه وطن خواه، ستاره امانی فر، مهناز وفادار
اثر متیل جاسمونات بر برخی پارامترهای رشدی و رنگیزه¬های فتوسنتزی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت سطوح مختلف شوری
Effects of Methyl Jasmonate on Some Growth Parameters and Photosynthetic Pigments of Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) at Different Salinity Levels
سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 21 ارديبهشت 1396.  
National 25.  زینب قادری حبیب، مهناز وفادار، الهه وطن خواه
بررسی محتوای آلکالوئیدهای گیاه بنگ دانه تحت تنش شوری
Evaluation of alkaloids content of henbane under salt stress
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 9 - 11 شهريور 1395.  
National 24.  بهناز کلانتری، الهه وطن خواه، بابک عندلیبی
اثر متیل جاسمونات و تنش شوری برکمیت وکیفیت اسانس در گیاه نعناع فلفلی
The effect of methyl jasmonate and salinity on essential oil yield and composition in Mentha piperita L.
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 9 - 11 شهريور 1395.  
National 23.  سمیه اکبری، الهه وطن خواه، ستاره امانی فر، زهره طغرانگار
تأثیر قارچ Piriformospora indica بر پارامترهای های رشدی گیاه یونجه تحت تنش خشکی
The effect of Piriformospora indica on growth parameters of alfalfa under drought stress
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 9 - 11 شهريور 1395.  
National 22.  لیلا جعفری، مریم خوش سخن مظفر، الهه وطن خواه
تاثیر آنتراسن بر جوانه زنی، فاکتورهاي رشد وفعالیت آنزیم آمیلاز در گیاه یونجه
The effect of Anthracene on germination, growth factors and amylase activity in alfalfa
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران, 11 - 12 شهريور 1394.  
National 21.  کرم زاده، لیلا . جعفریان، وهب . وطن خواه، الهه . عمارلو، علی
مطالعه بیوسیستماتیکی گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) از خانواده چتریان (Apiaceae)
Biosystematical studies of medicinal plant of Ferula gummosa of Umbelliferae (Apiaseae)
دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژي هاي نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 9 بهمن 1393.  
National 20.  مهناز وفادار، زینب قادري حبیبی، الهه وطن خواه
بررسی تأثیرتنش شوري بر پارامترهاي رشد و میزان فنل کل گیاه Hyoscyamus reticulatus L. (گونه اي بنگ دانه) در زنجان
The effect of salt stress on growth parameters and total phenolic content of Hyoscymus reticulatus L. (one species of henbane) from Solanaceae family in Zanjan
دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژي هاي نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 9 بهمن 1393.  
National 19.  مهناز وفادار ، زینب قادري حبیب ، الهه وطن خواه
اثرتنش شوري بر میزان پرولین گیاه Hyoscyamus reticulatus L (گونه اي بنگ دانه) از خانواده سیب زمینی در زنجان
The effect of salt stress on proline content of Hyoscymus reticulatus L. (one species of henbane) from Solanaceae family in Zanjan
دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژي هاي نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 9 بهمن 1393.  
National 18.  مهناز وفادار ، مهري محسن پور ، الهه وطن خواه
مطالعه اکوفیزیولوژي بر روي گیاه پونه آبی (Mentha aquatica L).از خانواده نعنائیان با تاکید بر ترکیبات فنلی کل
Ecophysiological study on water mint plant Mentha aquatica L. (Lamiaceae family) with emphasis on total polyphenolic compounds
دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژي هاي نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 9 بهمن 1393.  
National 17.  زینب طاهري  ، الهه وطن خواه ، وهب جعفریان، معصومه طاهري
اثرمحلول پاشی برگی متیل جاسمونات برجذب املاح خاك و محتواي پرولین گیاه Anchusa italica L. تحت تنش شوری 
Effect of foliar methyl jasmonate on soil mineral absorption and proline content of Anchusa italica under salt stress
دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 9 بهمن 1393.  
National 16.  الهه وطن خواه، بابک عندلیبی، بهناز کلانتری
اثر محلول پاشی برگی متیل جاسمونات بر ویژگی هاي ریخت شناختی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری  
The effect of foliar methyl jasmonate on morphological parameters of peppermint (Mentha piperita L.) under salt stress
دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 9 بهمن 1393.  
International 15.  Elahe Vatankhah, Hassan Ebrahimzade and Vahid Niknam
Study of antioxidant system during in vitro growth in Crocus sativus L.
3th International Symposium on saffron
ISHS, Kozani, Krokos-Greece, 20 - 23 May 2009.  
National 14.  گل اندام شریفی، حسن ابراهیم زاده، بهزاد قره یاضی، جواد قره چاهی و الهه وطن خواه
بررسی پروتئومیکی رویان زایی بدنی در زعفران مزروعی
Proteomic analysis of somatic embryogenesis in saffron (Crocus sativus L.)
سومین کمفرانس پروتئومیکس ایرانی
انیستیتو پاستور, تهران-ایران, 6 - 7 خرداد 1389.  
National 13.  الهه وطن خواه، حسن ابراهیم زاده و وحید نیکنام
بررسی قندها و پروتئین های محلول زعفران مزروعی در شرایط درشیشه و درزیوه
study of carbohydrates and soluble proteins of saffron in vitro and in vivo
همایش بین المللی زعفران: داروی گیاهی هزاره سوم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد-ایران, 23 - 24 ارديبهشت 1388.  
National 12.  الهه وطن خواه، حسن ابراهيم زاده معبودو وحيد نيکنام
بررسي جنبه هاي بيوشيميايي طي اندام زايي در شيشه در زعفران مزروعي ( Crocus sativus L)
Study of biochemical aspects during in vitro organogenesis in Crocus sativus L.
هفدهمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه باهنر کرمان, کرمان-ایران, 14 - 16 شهريور 1391.  
National 11.  الهه وطن خواه، حسن ابراهیم زاده و وحید نیکنام
ارتباط مواد غذایی معدنی با اندام زایی در شیشه در زعفران مزوعی (Crocus sativus L)
Association of mineral nutrition with in vitro root and shoot organogenesis in saffron (crocus sativus L.)
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه باهنر کرمان, کرمان-ایران, 14 - 16 شهريور 1391.  
National 10.  الهه وطن خواه، حسن ابراهیم زاده و وحید نیکنام
مطالعه برخی اسیدهای چرب اشباع در طی رشد درشیشه  و درزیوه در زعفران مزروعی (Crocus sativus L)
study of some saturated fatty acids during in vitro and in vivo growth in Crocus sativus L.
شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 22 - 25 شهريور 1389.  
National 9.  الهه وطن خواه، حسن ابراهیم زاده، وحید نیکنام
بهینه سازی شرایط محیط کشت از بنه های زعفران مزروعی (.Crocus sativus L) از طریق کشت درشیشه
Optimization of culture conditions from saffron corms by in vitro culture
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 13 - 15 شهريور 1391.  
National 8.  زینب قادری، مهناز وفادار و الهه وطن خواه
بررسی  تنش شوری بر روی جوانه زنی بذر در گونه .Hyoscyamus reticulates L (گونه ای از بنگ دانه) در زنجان
study of different levels of salinity on henbane germination (Hyoscyamus reticulates L.)
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 17 - 19 ارديبهشت 1393.  
National 7.  مهری محسن پور، مهناز وفادار، حسین میقانی و الهه وطن خواه
مطالعه تاثیر شرایط اقلیمی بر مقدار و بازده اسانس در گونه Mentha aquatica L.
Study of the effect of climatical conditions on essential oils yield and efficiency in Mentha aquatica L.
هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه خوارزمی, کرج-ایران, 4 - 7 شهريور 1393.  
National 6.  بهناز کلانتری، الهه وطن خواه و بابک عندلیبی
اثر پیش تیمار متیل جاسمونات بر پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) تحت تنش شوری
Effect of pretreatment with methyl jasmonate on growth and physiological responses of peppermint (Mentha piperita L.) to salt stress
هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه خوارزمی, کرج-ایران, 4 - 7 شهريور 1393.  
National 5.  زینب طاهریٍ، الهه وطن خواه و وهب جعفریان
اثر پیش تیمار متیل جاسمونات بر پاسخ های رشدی گیاه Anchusa italica تحت تنش شوری
Effect of pretreatment with methyl jasmonate on growth responses of Anchusa italica to salt stress
هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
دانشگاه خوارزمی, کرج-ایران, 4 - 7 شهريور 1393.  
National 4.  الهه وطن خواه، حسن ابراهیم زاده و وحید نیکنام
مطالعه پروتئينهای محلول و آنزيمهای آنتی اکسيدان در طي اندامزايي زعفران مزروعی درشيشه
study of soluble proteins and antioxidant enzymes in Crocus sativus L. during in vitro organogenesis
پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومين کنفرانس بين المللي زیست شناسی
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 29 - 31 مرداد 1387.  
National 3.  الهه وطن خواه و نسرین معتمد
بررسی تغییرات پروتئین های محلول و برخی از آنزیم ها در طی مرحله گل آغازی در زیتون
Study on changes of soluble proteins and some enzymes during flower initiation in olive (Olea europea)
دوازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی
دانشگاه بوعلی همدان, همدان-ایران, 10 - 12 شهريور 1383.  
National 2.  نسرین معتمد، حسن ابراهیم زاده و الهه وطن خواه
بررسی کمی و کیفی پروتئین ها و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در طی رسیدگی میوه در زیتون
Study of proteins and enzyme activities changes of peroxidase and polyphenoloxidase during ripening of fruit in olive (Olea europea)
دوازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی
دانشگاه بوعلی سینا , همدان-ایران, 10 - 12 شهريور 1383.  
National 1.  الهه وطن خواه، حسن ابراهیم زاده و وحید نیکنام
بهینه سازی شرایط محیط کشت برای تولید کالوس در زعفران مزروعی (Crocus sativus L)
Optimization of culture conditions for production of callus in Crocus sativus L.
دوازدهمین کنفرانس ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی
مرکز بين المللی علوم وتکنولوژی پيشرفته و علوم محيط, کرمان-ایران, 9 - 10 بهمن 1386.