خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16362   بروزرسانی: 23-04-1398

Elahe VatanKhah

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, فیزیولوژی گیاهی , 1389-1383
عنوان رساله : مطالعه جنبه های تکويني، بيوشيميايي و مولکولی زعفران مزروعی( Crocus sativus L.) در کشت های سلول و بافت
استاد راهنما : دکتر حسن ابراهیم زاده و دکتر وحید نیکنام

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, فیزیولوژی گیاهی , 1383-1381
عنوان پایان نامه : مطالعه تغييرات پروتئينی و آمينو اسيدی برگها در طی رسيدگی ميوه گياه زيتون
استاد راهنما : دکتر حسن ابراهيم زاده و دکتر نسرين معتمد

کارشناسی : دانشگاه خوارزمی, ایران, زیست شناسی گیاهی , 1381-1377