خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16546   بروزرسانی: 23-04-1398

Elahe VatanKhah

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اکولوژی عمومی (کارشناسی)2. ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان (کارشناسی)3. یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای (ارشد)4. زیست شناسی تکوینی در گیاهان (ارشد)5. مکانیسم عمل هورمون ها(ارشد)6. متابولیسم گیاهی (ارشد)7. جذب و انتقال در گیاهان (ارشد)