خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25174   بروزرسانی: 07-07-1399

Habibollah Zolfkhani

Publications in Journals

International7.  Habibollah Zolfkhani
Electromagnetic Modeling of Body Tissues at Microwave and Millimeter-Wave Frequencies for Monitoring Vital Signs With CW Radar
INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY Vol. 15 Issue 4 (2020PP. 345-353. 
داخلي-ISC6.  مصطفی کاتبی، عباس نصری، سیروس طوفان و حبیب اله زلفخانی  
نوسان ساز کنترل شونده با ولتاژ به همراه شرایط راه اندازی قوی و نویز کم برای کاربردهای باند ku
نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران دوره 17 شماره 1 (1398صفحات 60-68. 
International ISC5.  M. Katebi, A. Nasri, S.Toofan, H.Zolfkhani  
A Temperature Compensation Voltage Controlled Oscillator Using a CTAT Voltage Reference
International Journal of Engineering Vol. 32 Issue 5 (2019PP. 184-191. 
International4.  F. H. Kashani, J. Rashed-Mohassel, H. Zolfkhani
Analysis and Design of 5-bit Distributed Ka-band MEMS Phase Shifter
WSEAS TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS,  Accepted 2005.  
International3.  H. Zolfkhani, F. H. Kashani, J. R. Mohassel
Analysis and Design of Multi-bit Distributed MEMS Phase Shifter
INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY  Accepted 2006.  
National-ISC2.  حبیب اله زلفخانی ، جلیل راشد محصل و فرخ حجت کاشانی
تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز چند بیتی میکروالکترومکانیکی توزیع شده
نشریه دانشکده فنی شماره 623 (1386صفحات 623-630. 
National-ISC1.  فرخ حجت کاشانی،  جلیل راشد محصل، حبیب اله زلفخانی
تحلیل موجی کامل سوئیچهای میکروالکترومکانیکی بر روی موجبر هم صفحه
نشریه دانشکده فنی دوره 39 شماره 4 (1384صفحات 432-427. 


Presentations in Seminars & Congress


International 9. حبیب اله زلف خانی
تخمین و برآورد اندازه و فواصل ذرات بر اساس مشخصات الکتریکی و مغناطیسی در کاربردهای کاتالیست ها

اولین کنفرانس کاتالیست ایران


انجمن شیمی و دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 10 - 11 شهريور 1397.  
International 8.  Abbas Lotfi, Mohsen Faridi, Habiollah Zolfkhani
Dynamic and static simulation of magnetic actuator as operating device for MV SF6-gas circuit breakers using FEM
20th international conference on soft magnetic materials
Kos island -Greece, 22 - 18 September 2011.  
National 7.  حبیب اله زلف خانی
استخراج پارامترهای الکترومغناطیسی با استفاده از تحلیل تمام موج و ضرایب بسط میدانهای پراکندگی به توابع کروی
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران
دانشگاه شهید رجایی, تهران-ایران, 31 - 30 فروردين 1396.  
National 6.  حبیب اله زلفخانی
تعیین ضریب عایقی محیط های چند لایه در حالت یک بعدی با استفاده از میدانهای انعکانسی
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران, تهران-ایران, 13 - 12 آذر 1393.  
International 5.  Tohid Zargar ershadi , Ehsan Salimi , Habibollah Zolfkhani
Desing and simulation a low voltage actuated RF MEMS switch with improve RF characteristics
7th international conferennce on MEMS, NANO and smart systems
Kuala lumpur-Malaysia , 6 - 4 November 2011.  
National 4.  حبیب اله زلفخانی ، مینا کلانتری
بررسی اثر تشعشی آنتن گوشی ها بر کاربر با استفاده از مشخصات الکترومغناطیسی بافت سر انسان
دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیر یونساز
دانشگاه شیراز , شیراز-ایران, 14 - 13 ارديبهشت 1391.  
International 3.  H. Zolfkhani, j. Rashed-Mohassel, F. H. Kashani
Electromechanical and Electromagnetic Consideration in CPW MEMS Shunt switches
International Symposium on Telcommunications(IST2005)
University of Shiraz, shiraz-Iran, 10 - 12 September 2005.  
International 2.  F. H. Kashani, J. Rashed-Mohassel, H. Zolfkhani
Analysis and Design of Multi-bit Distributed MEMS Phase Shifter
10th international Symposium on Microwave and Optical Technology (IMOT2005)
University of fukuoka, Fukuoka-Japan, 22 - 25 August 2005.  
International 1.  F. H. Kanshani, J. Rashed- Mohassel, H. Zolfkhani
A Hybrid EM/Circuit Design Method for 6-Bit Distributed Ka-Band MEMS Phase Shifter
13th ICEE2005
University of Zanjan, Zanjan-Iran, 10 - 12 May 2005.