خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25175   بروزرسانی: 07-07-1399

Habibollah Zolfkhani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ايران, ايران, مهندسی برق - مخابرات
عنوان رساله : تحليل و طراحی آرايه های آنتنهای ميکرواستريپ ميکروالکترومکانيکی
زمینه رساله : سيستمهای ميکروالکترومکانيکی در فرکانسهای بالا
استاد راهنما : استاد فرخ حجت کاشانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, مهندسی برق - مخابرات
عنوان پایان نامه : مخلوط کننده های مايکروويو
زمینه پایان نامه : مدارات مايکروويو
استاد راهنما : دکتر صفی الدين صفوی نائينی

کارشناسی : دانشکاه تهران, ایران, منهدسی برق - مخابران , 1367-1362
عنوان پایان نامه : کوپلر لانج