خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25175   بروزرسانی: 07-07-1399

Habibollah Zolfkhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. - کارشناسی ارشد نقشه برداری : امواج الکترومانیتیک 2. - کارشناسی ارشد میکروالکترونیک : طراحی مدارهای الکترونيکی در فرکانس بالا 3. - کارشناسی فیزیک : الکترومغناطيس 1 و 2 - فيزيک الکتريسيته و مغناطيس 4. - کارشناسی مهندسی برق : مایکروویو - آنتن - ميدانها و امواج – الکترومغناطيس مهندسی – ریاضی مهندسی - مدارهای الکتريکی 2 – فيزيک الکتريسيته و مغناطيس