خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20510   بروزرسانی: 10-10-1396

Ebrahim Ahmadi

دروس


دروس نيمسال اول -91
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
شيمی و سنتيک پليمريزاسيونChemistry and kinetics of polymerization
شناسايی پليمرPolymer analysis

دروس نيمسال دوم -91
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
تخريب و پايدارسازی پليمرهاDegradation and stabilization of polymers
سنتز پليمرPolymer synthesis
شیمی فيزيک پليمرPhysical Chemistry of Polymers
شيمی و تکنولوژی پوشش و چسب

دروس نيمسال اول -90
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
شيمی و سنتيک پليمريزاسيونChemistry and kinetics of polymerization
شناسايی پليمرPolymer analysis

دروس نيمسال دوم -90
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
شیمی فيزيک پليمرPhysical Chemistry of Polymers
شيمی و تکنولوژی پوشش و چسب
تخريب و پايدارسازی پليمرهاDegradation and stabilization of polymers

دروس نيمسال اول -89
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
استفاده از متون علمی شيمی

دروس نيمسال اول -89
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
شیمی آلی پيشرفتهAdvanced Organic Chemistry

دروس نيمسال دوم -89
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
مبانی شيمی پليمرPolymer Chemistry
شيمی عمومی 1General Chemistry I
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
مباحث نوين در شيمی پليمر

دروس نيمسال دوم -89
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
سنتز پليمرPolymer synthesis

دروس نيمسال دوم -88
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
شيمی آلی 1 Organic Chemistry I

 

 

Copyright © 2018, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir