خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20510   بروزرسانی: 10-10-1396

Ebrahim Ahmadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1.     عضو بنياد ملي نخبگان ايران در سطح يک از سال 1386 تا کنون

2.     عضو انجمن مخترعين ايران از سال 1384 تا کنون

3.     عضو انجمن پليمر ايران از سال 1383 تا کنون

4.     عضو انجمن مهندسي شيمي ايران از سال 1384 تا کنون

5.     عضو باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1386 تا کنون

6.     عضو شوراي پژوهشي پژوهشکده فناوری­های نوین زیستی زنجان از سال 1394 تا کنون

7.     عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات نانوفناوري دانشکده داروسازي زنجان از سال 1391 تا کنون

8.     عضو کميته ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان از سال 1390 تا کنون