خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20510   بروزرسانی: 10-10-1396

Ebrahim Ahmadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پلیمرهای معدنی2. سنتز پلیمرها3. شیمی پلیمر پیشرفته4. شناسایی پلیمرها5. کاتاليزورهای پتروشیمی6. شيمي و سنتیک پليمریزاسیون