خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20509   بروزرسانی: 10-10-1396

Ebrahim Ahmadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه زنجان-مهمان در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران, ايران, شیمی پليمر , 1387-1382
عنوان رساله : تهيه نانوکاتاليزور کروم بر پايه سيليکا و استفاده از آن در سنتز نانو فيبرهاي پلي‌اتيلن
زمینه رساله : شيمي پليمر
استاد راهنما : پروفسور علي رمضاني و پروفسور مهدی نکومنش حقيقی

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ايران, شيمي آلي , 1382-1380
عنوان پایان نامه : سنتز فسفران‌ها از CH-اسيدها و بررسي واكنش‌هاي آنها با گروه‌هاي كربونيل كم الكترون
زمینه پایان نامه : سنتز مونومرهای وينيلی
استاد راهنما : پروفسور علي رمضاني