خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17802   بروزرسانی: 19-03-1398

Mohaddeseh Ebrahimi-Ghiri
محدثه ابراهیمی قیری
استادیار

پست الکترونيکی
mebrahimi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ebrahimi-mohaddeseh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371