خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18841   بروزرسانی: 10-10-1398

Mohaddeseh Ebrahimi-Ghiri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه خوارزمی, ایران, زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری , 1391-1386
عنوان رساله : بررسی اثر کلستاز بر رفتارهای پاداشی و جستجوگرانه ناشی از عوامل اوپیوئیدرژیک و دوپامینرژیک در موش کوچک آزمایشگاهی
زمینه رساله : نوروفیزیولوژی رفتار
استاد راهنما : دکتر پروین رستمی و دکتر محمدرضا زرین دست

کارشناسی ارشد : دانشگاه خوارزمی, ایران, زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری , 1385-1383
عنوان پایان نامه : بررسی تغییر حساسیت گیرنده های اوپیویئیدی ناحیه پالیدوم شکمی بر ترجیح مکانی ناشی از مرفین
زمینه پایان نامه : نوروفیزیولوژی رفتار
استاد راهنما : دکتر پروین رستمی

کارشناسی : دانشگاه شیراز, ایران, زیست شناسی عمومی , 1381-1377