خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18842   بروزرسانی: 10-10-1398

Mohaddeseh Ebrahimi-Ghiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیولوژی سلول2. فیزیولوژی جانوری 1: دستگاهها3. فیزیولوژی جانوری 2: دستگاه عصبی و غدد درون ریز4. فیزیولوژی اعصاب و غدد5. مبانی فیزیولوژی جانوری6. فیزیولوژی تولیدمثل7. فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی