خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17926   بروزرسانی: 01-08-1398

Mohaddeseh Ebrahimi-Ghiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. فیزیولوژی غشا4. فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی5. فیزیولوژی جانوری