خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21415   بروزرسانی: 09-04-1389

Hamid Amanlou

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, علوم دامی - تغذیه دام , 1381
عنوان رساله : اثر آرد گندم فرآيند شده بر روي توان توليدي گاوهاي هلشتاين
زمینه رساله : تغذیه دام
استاد راهنما : دکتر نیکخواه

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, علوم دامی - تغذیه دام , 1369
عنوان پایان نامه : اثر پودر ماهي و متيونين روي رشد، ازت و اوره سرم خون گوساله هاي در حال رشد
زمینه پایان نامه : تغذیه دام
استاد راهنما : دکتر نیکخواه

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, علوم دامی , 1358-1355