خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21415   بروزرسانی: 09-04-1389

Hamid Amanlou

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بيماری های دام و طيور2. عوامل محيطي و تنش3. تغذيه گاو شيري4. هضم و متابوليسم (ارشد)5. زبان تخصصي (بررسي متون علمي) (ارشد)6. پرورش گاو ميش7. متابوليسم ويتامين ها و مواد معدني (ارشد)8. تغذيه طيور (ارشد)9. تغذيه نشخوار کنندگان (ارشد)10. تغذيه دام تکميلي (ارشد)11. جيره نويسي 12. اصول تغديه دام