خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21035   بروزرسانی: 09-04-1389

Hamid Amanlou

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی دامنه تغييرات درصد چربی شير در گاوداری های استان زنجان در فصول مختلف سال    مجريدي 1384شهريور  1385کاربردیزنجان
بررسي علل حذف گاو هاي شيري در گاوداري هاي صنعتي استان زنجان   مجريآذر 1380آبان  1383کاربردیزنجان
عمل آوری کلش برنج با قارچ پلوروتوس جهت استفاده در پروار بره های نر افشاری   مجريآبان 1380مهر  1384کاربردیمرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان زنجان
اثر طول دوره پروار بر خصوصيات لاشه بره های نر افشاری   مجريآذر 1380آذر  1384کاربردیمرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان زنجان
استفاده از پودر سيب زميني در تغذيه جوجه هاي گوشتي   مجريمهر 1374آبان  1377کاربردیمرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان زنجان
کاربرد دي آمونيوم فسفات درجيره گوساله هاي نر پرواري   مجريخرداد 1374مهر  1375کاربردیمرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان قم
بررسي تاثير جيره هاي با سطوح مختلف انرژي بر روي رشد، بارزده و ترکيب لاشه جوجه گوشتي   مجريارديبهشت 1371بهمن  1373کاربردیدانشگاه زنجان