خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:802   بروزرسانی: 16-07-1400

Amir Salimi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتي شاهرود, ایران, مهندسي معدن (اکتشاف) , 1395-1390
عنوان رساله : طبقه بندی مناطق دگرسانی با استفاده از ماشين بردار پشتيبان مقاوم در برابر نویز و تصویر ابرطيفي هايپريون

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتي شاهرود, ایران, مهندسي معدن (اکتشاف) , 1388-1386
عنوان پایان نامه : مدل سازي داده های اکتشافي جهت تهيه نقشه پتانسيل مطلوب ذخاير مس پورفيري (مطالعه موردی: برگه 1:100000 جبال بارز- کرمان)

کارشناسی : دانشگاه صنعتي سهند (تبریز), ایران, مهندسي معدن (اکتشاف) , 1385-1381
عنوان پایان نامه : کاربرد شبکه عصبی در تخمين عیار نمونه های ژئوشیمیایی