خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:802   بروزرسانی: 16-07-1400

Amir Salimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژئوشیمی اکتشافی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات مکانی، تحلیل داده های اکتشافی، زمین آمار، حفاری اکتشافی، آمار و احتمالات مهندسی، محاسبات عددی