خانه :: اساتید :: اخبار

Ahmad Gheidi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه ساسکاچوان, کانادا, اقتصاد کشاورزی , 1376-1371
عنوان رساله : جذب کربن در اراضی کشاورزی، تحلیل اقتصادی

دکترا : دانشگاه ساسکاچوان، کانادا, کانادا, اقتصاد کشاورزی , 1376-1371
عنوان رساله : جذب کربن در خاکهای کشاورزی، مدل تلفیقی

کارشناسی ارشد : دانشگاه آیداهو, امریکا, اقتصاد کشاورزی , 1359-1356
عنوان پایان نامه : ارزیابی اقتصادی سیستم قنات و مقایسه با چاه عمیق

کارشناسی : تهران, ایران , 1356-1353