خانه :: اساتید :: اخبار

Ahmad Gheidi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بازاررسانی محصولات کشاورزی، ارشد2. مدیریت کشاورزی تکمیلی3. کاربرد برنامه ریزی ریاضی در مدیریت کشاورزی4. سیاستهای کشاورزی و توسعه5. اقتصاد توسعه6. اقتصاد دامپروری7. اقتصاد و مدیریت کشاورزی8. اقتصاد کشاورزی