خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6083   بروزرسانی: 17-06-1398

Akbar Hassani

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس تهران, ایران, علوم خاک , 92-89

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس تهران, ایران, علوم خاک , 87-84

کارشناسی : شهید چمران اهواز, ایران, خاکشناسی , 1384-1380