خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6083   بروزرسانی: 17-06-1398

Akbar Hassani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. خاکشناسی عمومی2. میکروبیولوژی خاک3. تکنولوژی تهیه کودهای زیستی4. روابط زیستی خاک و گیاه