خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22324   بروزرسانی: 23-03-1399

Mehri Javanian

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, آمار , 1387-1383
عنوان رساله : درختهای تصادفی و بررسی چند پارامتر در آنها
زمینه رساله : کاربرد احتمال در علوم کامپیوتر (آنالیز الگوریتمها)
استاد راهنما : پرفسور محمد قاسم وحیدی اصل

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, آمار , 1380-1378
عنوان پایان نامه : درختهای تصادفی
زمینه پایان نامه : کاربرد احتمال در علوم کامپیوتر (آنالیز الگوریتمها)
استاد راهنما : پرفسور محمد قاسم وحیدی اصل

کارشناسی : دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران, آمار , 1378-1374