خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24797   بروزرسانی: 29-04-1400

Mehri Javanian

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 محمد البجمل در حال انجاماحتمال کاربردی درخت های k-kای نمایی تصادفی   استاد راهنما
3 مینا قاسمی در حال انجاماحتمال کاربردی تحلیلی از درخت های بازگشتی نمایی   استاد راهنما
2 عزت محمد نژاد در حال انجاماحتمال کاربردی مطالعۀ گره های حامی دار در درخت های جستجوی دودویی تصادفی    استاد راهنما
1 ژاله طوفانپور در حال انجاماحتمال کاربردی نمایه گره های حامی دار درخت های تصادفی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
18 کبری رشوند در حال انجامآمارریاضی درخت های بازگشتی نمایی   استاد راهنما
17 غلامرضا بیات در حال انجامآمارریاضی عمق در شبکه های قلاب   استاد راهنما
16 خدیجه آقامحمدی بهمن  1397آمارریاضی تحلیل الگوریتم جستجوی کادملیا تحت دو مدل تصادفی    استاد راهنما
15 مهرداد باباجانی بهمن  1396آمارریاضی مجموع مکان رکوردها در کلمات هندسی   استاد راهنما
14 رباب نجف زاده بهمن  1396آمارریاضی برآوردگرهای تفاضلی ریج و لیو در مدل های خطی نیمه پارامتری    استاد مشاور
13 مریم فرازی شهريور  1396آمارریاضی نمایه اندازه زیر درخت برای درخت های بازگشتی صفحه-جهت دار   استاد راهنما
12 نغمه خساره شهريور  1396آمارریاضی نمایه ترای پاتریشیا   استاد راهنما
11 روناک فتحي آذر  1396آمارریاضی گره های حمایت شده و زیردرخت های حاشیه ای در درخت های تصادفی   استاد راهنما
10 سودابه کرمی بهمن  1396آمارریاضی بزرگترین درجه در گراف های مسطح بیرونی 2-همبند   استاد راهنما
9 مریم اسلامی شهريور  1396آمارریاضی روش هایی برای تحلیل توزیع حدی مقایسه ها در مرتب سازی سریع    استاد راهنما
8 فیروز مهدیون راد بهمن  1395آمارریاضی تحلیل شاخص وینر و تعمیم آن در درخت های رقمی   استاد راهنما
7 آمنه قدیمی خشت مسجدی شهريور  1395آمارریاضی تحلیل تصادفی مدل رده بندی اضافی برای الگوهای گروهی جانوران   استاد راهنما
6 سارا صالحی راد شهريور  1395آمارریاضی پارامترهای فرین در گراف های غیرمتقاطع   استاد راهنما
5 ژاله طوفانپور آذر  1394آمارریاضی گشتاورهای بزرگترین حرف در کلمات هندسی با خاصیت رشد محدود   استاد راهنما
4 محبوبه مهاجری مهر  1394آمارریاضی آنالیز تشخیصی در رگرسیون ریج از دیدگاهی متفاوت    استاد مشاور
3 سمیرا اسپهبد حوزه اسفند  1393آمارریاضی عمق وزن دار در درخت های افزایشی    استاد راهنما
2 وحید ابراهیمی شهريور  1393آمارریاضی ویژگی های برآوردگر ماکزیمم درستنمایی ترکیبی    استاد مشاور
1 عیسی محبی حاج علیلو آذر  1392آمارریاضی مشخص سازی بر مبنای مقادیر رکورد و آماره های ترتیبی   استاد مشاور