خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19905   بروزرسانی: 17-11-1396

Aurang Kavousi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, حشره شناسی کشاورزی , 1388-1382
عنوان رساله : متابولیسم انرژی و پارامترهای جمعیتی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Tetranychidae) در اثر تنش های ناشی از کنه کش های پروپارژیت و فن پایروکسیمیت.
زمینه رساله : سم شناسی و فیزیولوژی
استاد راهنما : دکتر خلیل طالبی جهرمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, حشره شناسی کشاورزی , 1379-1376
عنوان پایان نامه : اثرات جانبی سه نوع آفت کش روی کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)
زمینه پایان نامه : سم شناسی
استاد راهنما : دکتر خلیل طالبی جهرمی

کارشناسی : دانشگاه ارومیه, ایران, گیاه پزشکی , 1375-1371