خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21006   بروزرسانی: 15-06-1399

Mohammad Bagher Kazemi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر, ایران, هندسه منیفلد , 1392-1388
عنوان رساله : رده هایی از منیفلدهای تقریبا سایا
زمینه رساله : زیرمنیفلدها و منیفلدهای ریمانی
استاد راهنما : دکتر فرشته ملک

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر, ایران, هندسه منیفلد , 1386-1384
عنوان پایان نامه : منیفلدهای شبه اینشتینی
استاد راهنما : دکتر فرشته ملک

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ریاضی محض , 1384-1380