خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20481   بروزرسانی: 15-06-1399

Mohammad Bagher Kazemi
محمدباقر کاظمی
استادیار

پست الکترونيکی
mbkazemi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kazemi-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4089

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی، کدپستی 38791-- 45371

 

ID: @mohammad91044