خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16250   بروزرسانی: 04-08-1395

Ehsan MohseniFard

سوابق تحصیلی


دکترا : فردوسی مشهد, بیوتکنولوژِی کشاورزی , 1393-1388
عنوان رساله : شناسايي miRNA‌ها و ژن‌هاي هدف آنها در گياه برنج در پاسخ به تنش خشكي
استاد راهنما : دكتر محمد فارسي- دکتر قاسم حسيني سالکده

کارشناسی ارشد : فردوسی مشهد , 1386-1384
عنوان پایان نامه : ارزيابي تنوع ژنتيكي برخی لاين گوجه‌فرنگي با استفاده از نشانگر مولكولي SSR و بررسي همبستگي آن با هتروزيس
استاد راهنما : دكتر محمد فارسي

کارشناسی : بوعلی سینا همدان , 1383-1379