خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25617   بروزرسانی: 03-10-1398

Hassan Shayani-jam

سوابق تحصیلی


دکترا : بوعلی سینا, ایران, شیمی تجزیه , 1390-1385
زمینه رساله : الکتروشیمی
استاد راهنما : پروفسور نعمت الهی

کارشناسی ارشد : بوعلی سینا, ایران, شیمی تجزیه , 1385-1382