خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25617   بروزرسانی: 03-10-1398

Hassan Shayani-jam

نمرات میانترم اول شیمی تجزیه 2 ترم اول 99-98

شماره دانشجویی میانترم اول(17.4)
۹۶۲۱۸۱۰۲ 10
۹۶۲۱۸۱۰۳ 13
۹۶۲۱۸۱۰۴ 11
۹۴۲۱۸۱۰۷ 10.7
۹۶۲۱۸۱۴۹ 13.2
۹۶۲۱۸۱۹۹ 6.5
۹۶۲۱۸۱۰۷ 15
۹۶۲۱۸۱۰۸ 10.4
۹۶۲۱۲۱۹۸ 8.4
۹۶۲۱۸۱۱۶ 11.7
۹۶۲۱۸۱۵۱ 11.1
۹۵۲۱۸۱۱۲ 6
۹۶۲۱۸۲۰۶ 10.2
۹۶۲۱۲۱۵۰ 10
۹۶۲۱۸۱۲۰ 12.5
۹۶۲۱۲۱۹۹ 6.7
۹۶۲۱۸۱۲۵ 11.9
۹۶۲۱۸۱۲۶ 12.2
۹۶۲۱۸۱۲۹ 7.3
۹۶۲۱۸۱۳۱ 13.7
۹۴۲۱۲۱۳۶ 8.3
۹۶۲۱۲۱۳۴ 8.2
۹۶۲۱۸۱۳۴ 9.5
۹۶۲۱۸۱۳۵ 11
۹۶۲۱۸۱۳۷ 7.2
۹۶۲۱۲۲۰۴ 5
۹۶۲۱۸۱۴۰ 7
۹۶۲۱۸۱۴۱ 8.9
۹۵۲۱۲۱۳۶ 6.3
۹۶۲۱۲۲۰۵ 2.5
۹۶۲۱۲۱۴۶ 13.2
۹۶۲۱۸۱۴۷ 9.9