خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25616   بروزرسانی: 03-10-1398

Hassan Shayani-jam

نمرات میانترم شیمی تجزیه مهندسی ترم اول 99-98

 
 
شماره دانشجویی میانترم اول(20)
۹۶۴۹۳۱۰۱ 7.7
۹۶۴۹۳۱۰۲ 12.5
۹۷۴۹۳۱۰۲ 10.4
۹۶۴۹۳۱۰۳ غ
۹۶۴۹۳۱۰۴ 7.1
۹۶۴۹۳۲۴۰ 8.3
۹۶۴۹۳۱۰۵ 12.5
۹۷۴۹۳۲۴۴ غ
۹۶۴۹۳۱۰۶ 14.7
۹۶۴۹۳۲۰۶ 12.2
۹۶۴۹۳۲۰۸ 10.5
۹۵۴۹۳۱۰۷ 10.7
۹۳۴۹۳۲۰۵ 9.2
۹۶۴۹۳۱۱۱ 14.9
۹۶۴۹۳۱۱۲ غ
۹۶۴۹۳۱۱۵ 12.8
۹۶۴۹۳۱۱۶ 10
۹۶۴۹۳۱۱۸ 13.4
۹۶۴۹۳۲۱۶ 14.9
۹۷۴۹۳۱۲۱ 9.9
۹۵۴۹۳۱۱۶ 15.7
۹۶۴۹۳۲۱۹ 11.1
۹۵۴۹۳۲۲۵ 5
۹۶۴۹۳۱۱۹ 15.6
۹۶۴۹۳۲۲۱ 13.9
۹۶۴۹۳۱۲۳ 12
۹۴۴۹۳۲۲۴ 13.3
۹۵۴۹۳۱۲۲ 8.8
۹۶۴۹۳۲۲۷ 11.8
۹۶۴۹۳۱۱۴ 9
۹۶۴۹۳۱۲۶ 16
۹۶۴۹۳۱۲۹ 10.7
۹۶۴۹۳۲۳۱ 8.1
۹۶۴۹۳۱۳۰ 9.9
۹۶۴۹۳۱۳۲ 19.7
۹۶۴۹۳۱۳۳ 10.5
۹۶۴۹۳۱۳۴ 12.8
۹۶۴۹۳۱۳۵ 8.9
۹۶۴۹۳۱۴۰ 12.8
۹۸۴۹۳۱۴۰ 13.5
۹۶۴۹۳۱۳۶ 10.9
۹۶۴۹۳۱۳۸ 16.9
۹۷۴۹۳۲۴۲
6.5