خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29300   بروزرسانی: 30-05-1398

Reza Noroozian

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان در سال 1389

2- پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان در سال 1390

3- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان در سال 1392