خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28875   بروزرسانی: 04-08-1397

Reza Noroozian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سمينار ارشد برق (قدرت)2. مباحث ويژه درمهندسي قدرت2 (شبکه های هوشمند)3. ديناميك سيستمهاي قدرت I4. بررسی سیستمهای قدرت 15. الکترونیک صنعتی 6. الکترونیک قدرت 17. ماشینهای الکتریکی 28. ماشینهای الکتریکی 1