خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33595   بروزرسانی: 04-07-1398

Reza Noroozian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سمينار ارشد برق (قدرت)2. مباحث ويژه درمهندسي قدرت2 (شبکه های هوشمند)3. ديناميك سيستمهاي قدرت I4. بررسی سیستمهای قدرت 15. الکترونیک صنعتی 6. الکترونیک قدرت 17. ماشینهای الکتریکی 28. ماشینهای الکتریکی 1