خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37086   بروزرسانی: 20-01-1400

Reza Noroozian
رضا نوروزیان
استاد

پست الکترونيکی
noroozian@znu.ac.ir      noroozian@aut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/noroozian-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2452

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه برق، اتاق E-110،ص پ 45195-313