خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مدیریت / حسابداری]

بازدید:3030   بروزرسانی: 14-06-1395

Mohammad Imani barandagh
محمد ایمانی برندق
استادیار

پست الکترونيکی
imani_barandagh@znu.ac.ir      imani_barandagh@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/imani_mohammad

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، کدپستی 38791-45371