خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8013   بروزرسانی: 14-02-1399

Mohammad Imani barandagh

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 داور در مجلله بررسی های حسابداری دانشگاه تهران

داور مجله پژوهشهای حسابداری دانشگاه الزهرا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران