خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6472   بروزرسانی: 17-01-1398

Mohammad Imani barandagh

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 داور در مجلله بررسی های حسابداری دانشگاه تهران

داور مجله پژوهشهای حسابداری دانشگاه الزهرا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران