خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7502   بروزرسانی: 17-01-1398

Mohammad Imani barandagh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سیستم های اطلاعاتی حسابداری2. حسابرسی3. بودجه4. حسابداری مدیریت5. 6. 7. 8. حسابداری حسابرسی بودجه