خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21888   بروزرسانی: 23-02-1399

Mir Vahid Hosseini

علایق پژوهشی

حالتهای توپولوژیکی ماده شامل عایق توپولوژیک و ابررسانای توپولوژیک

فیزیک ماده چگال دما و ابعاد کم شامل گرافین ابررسانا و سایر شبکه های دوبعدی و یک بعدی

فیزیک بس ذره ای و بیت های کوانتومی