خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21725   بروزرسانی: 11-07-1397

Kazem Mazlumi

علایق پژوهشی

حفاظت سیستم های قدرت

شبکه های هوشمند

قابلیت اطمینان

کیفیت برق و مانیتورینگ

میکروشبکه ها

بررسی و تحلیل سیستم های قدرت