خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26135   بروزرسانی: 15-08-1399

Kazem Mazlumi

مدیریت

  • معاون گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، ایران از مهر 1391 تا اردیبهشت 1393.
  • مدیر گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، ایران از اردیبهشت 1393 تا آبان 1394.
  • معاون آموزشی دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، از آبان 1394 تا اسفند 1396.
  • رییس دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، از تیر 1398.
  • عضو کمیسیون تخصصی ارتقاء دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، از مرداد 1398.